Γυναίκες επάνω

Μετοχικό κεφάλαιο
& Ισότητα

Γυναίκες

Στον αθλητισμό

Ο γενικός στόχος του WOMEN-UP είναι να συμβάλει στην ισότητα και την ισότητα των ευκαιριών για γυναικών σε σχέση με τον αθλητισμό στην ΕΕ.

Το έργο ανταποκρίνεται στην προτεραιότητα της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό. Γυναίκες στον αθλητισμό: Σχέσεις των φύλων και μελλοντικές προοπτικές (Women-UP) είναι το δεύτερο βήμα του έργου AGES - "Αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό", στο οποίο τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόβλημα της ανισότητας των φύλων γίνεται αντιληπτό και ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες στον αθλητισμό, τόσο ως αθλήτριες όσο και κατά την είσοδό τους σε εταιρικά και ομοσπονδιακά περιβάλλοντα σε τεχνικούς ή/και διοικητικούς ρόλους.

Στόχοι της
Το έργο
01
Αύξηση της ευαισθητοποίησης

Προς αύξηση της ευαισθητοποίησης για θέματα κοινωνικής ένταξης στον αθλητισμό στην Ευρώπη.

02
Καταρρίψτε τα στερεότυπα των φύλων

Προς προώθηση της συμμετοχής εκπαιδευτικών, προπονητών, εκπαιδευτών από επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες σε μαθήματα κατάρτισης σχετικά με κατάρριψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για τα δύο φύλα στον τομέα του αθλητισμού.

03
Να εμπλέξει

Προς να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς καθώς και οι αθλήτριες από διάφορες χώρες σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικής και αποδοτικής προώθησης της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό, και να αξιολογηθεί κατά πόσον οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν είχαν τον επιθυμητό αντίκτυπο.

04
Για να δημιουργήσετε

Προς δημιουργούν μαθησιακό υλικό που εγγυάται την αναπαραγωγιμότητά του σε άλλα πλαίσια, χάρη στη συμμετοχή εταίρων από χώρες με ετερογενή κοινωνικοπολιτιστικά, γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά και τη διάδοση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

05
Για να αυξήσετε

Προς αύξηση των μελών των συμμετεχόντων οργανισμών στο δίκτυο εταίρων
που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά έργα για το θέμα αυτό, αξιολογώντας έτσι τη σημασία και την αξία που έχουν αυτά τα
οργανώσεις που συνδέονται με τα συνεργατικά σχέδια για θέματα φύλου.

Πακέτα εργασίας

Επισκόπηση
WP 1
Διαχείριση και συντονισμός έργων
 • T1.1. Ρύθμιση και σχεδιασμός της διαχείρισης και του συντονισμού του έργου.
 • T1.2. Εφαρμογή της διαχείρισης και του συντονισμού του έργου
WP 2
Προώθηση της ισότητας των φύλων, της ισότητας και της ενσωμάτωσης στον αθλητισμό
WP 3
Καινοτόμο μάθημα για καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές αθλητικών συλλόγων
 • T3.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του περιεχομένου και της δομής ενός ολοκληρωμένου καινοτόμου προγράμματος σπουδών για την κατάρτιση προπονητών και καθηγητών φυσικής αγωγής για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.
 • T3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των διαδικτυακών εργαλείων.
 • T3.3. Εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος σπουδών.
 • T3.4. Δημιουργία παιδαγωγικού υλικού για εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.
WP 4
Δεκάλογος ορθής πρακτικής
 • T4.1. Ανάπτυξη του Δεκάλογου Καλών Πρακτικών με τα αποτελέσματα του έργου.
WP 5
Επικοινωνία και διάδοση
 • T5.1. Γενική διάδοση
 • T5.2. Προετοιμασία επιστημονικών εγγράφων με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα του παρόντος έργου.
 • T5.3. Διεθνές Συνέδριο online: "Γυναίκες στον Αθλητισμό"
 • T5.4. Διάδοση και εκπαιδευτικές συνεδρίες σε εκπαιδευτικά κέντρα.
Μετακινηθείτε στην κορυφή